Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

9 Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting heeft betrekking op voorschotten en verschuldigde bedragen. De vennootschapsbelasting is inclusief ingehouden dividendbelasting, die wordt bepaald door middel van de aangifte vennootschapsbelasting.

De acuut te vorderen en verschuldigde vennootschapsbelasting tot en met de jaren 2013 staat onherroepelijk vast. De op basis van de definitieve aanslagen verschuldigde vennootschapsbelasting van diverse onderdelen zijn afgerekend met het hoofd van de fiscale eenheid SNS REAAL. Alleen het jaar 2014 en de eerste helft 2015 (dit is de periode waarin SNS Bank nog onderdeel uitmaakte van de fiscale eenheid SNS REAAL) dienen nog te worden afgerekend met SNS REAAL als hoofd van de fiscale eenheid. Deze afrekening zal plaatsvinden wanneer de aangifte over deze jaren wordt ingediend.

Ultimo 2015 is er voor € 3 miljoen (2014: € 3 miljoen) aan te betalen vennootschapsbelasting van SNS Securities gepresenteerd onder de passiva aangehouden voor verkoop.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)