Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

23 Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen

Partijen worden als verbonden beschouwd wanneer één partij bij de besluitvorming over financiële of operationele kwesties zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen over de andere partij. SNS Bank onderhoudt in het kader van haar gewone bedrijfsvoering verschillende soorten normale zakelijke relaties met verbonden ondernemingen en partijen. De verbonden partijen van SNS Bank kunnen zijn moeder SNS Holding, geassocieerde deelnemingen, joint ventures, SNS REAAL (nu SRH), VIVAT, SNS REAAL Pensioenfonds, Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI), de Nederlandse Staat en het topkader inclusief naaste familieleden. De relaties met deze verbonden partijen zijn vooral op het gebied van gewone bancaire- en verzekeringsactiviteiten, belastingen en andere administratieve relaties.

Transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden op marktconforme voorwaarden, behalve indien anders vermeld. Bij de transacties met verbonden partijen is voldaan aan Best Practice-bepalingen II.3.2, II.3.3, II.3.4, III.6.1, III.6.3 en III.6.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Posities en transacties verbonden partijen

Posities en transacties met dochtermaatschappijen

RegioBank

SNS Securities

ASN

Overige

Totaal

in € miljoenen

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Vorderingen

794

80

102

257

108

58

1.509

2.948

2.513

3.343

Schulden

7.030

9.011

45

581

712

741

305

82

8.092

10.415

Ontvangen opbrengsten

40

--

1

1

84

33

91

96

216

130

Betaalde kosten

127

124

2

1

136

142

1

--

266

267

Fiscale eenheid

Op 30 juni 2015 werd de fiscale eenheid voor vennootschapsbelastingdoeleinden tussen SNS REAAL, SNS Bank en VIVAT beëindigd. Direct na de beëindiging vormen SNS Bank samen met haar dochters c.q. groepsmaatschappijen een nieuwe fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Alle vennootschappen binnen deze fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting respectievelijk de omzetbelasting van de betreffende fiscale eenheid.

Zie voor meer informatie over de acuut te vorderen vennootschapsbelasting, toelichting 9 Vennootschapsbelasting van de geconsolideerde jaarrekening.

Hypotheek gerelateerde intragroep transacties en posities

Per 31 december 2015 bedraagt de door hypotheken gedekte lening van ASN Bank aan Woonhuishypotheken B.V. € 4,5 miljard (2014: € 4,5 miljard). Woonhuishypotheken B.V. is een volledige geconsolideerde dochteronderneming van SNS Bank. De onderliggende hypotheken zijn van oorsprong door SNS Bank en RegioBank geïnitieerd.

Overige transacties

In 2015 heeft RegioBank de Reaal Bancaire Diensten (bank)spaarportefeuille verkocht aan SNS Bank voor een bedrag van € 2.449 miljoen met een nominale waarde van € 2.435 miljoen. SNS Bank positioneert deze portefeuille onder de handelsnaam BLG.

SNS Bank draagt voor haar medewerkers pensioenpremies af aan het SNS REAAL pensioenfonds voor een bedrag van € 33 miljoen.

Posities en transactie binnen SNS REAAL groep

SNS REAAL heeft op 30 september alle aandelen in SNS Bank N.V. overgedragen aan de Nederlandse Staat (Staat). Direct na de overdracht heeft de Staat, SNS Bank N.V. overgedragen aan SNS Holding B.V., een 100% dochter van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen (NLFI). De overdracht van SNS Bank N.V. naar de Staat - nadat eerder VIVAT Verzekeringen per 26 juli door SNS REAAL aan Anbang werd verkocht - betekent dat SNS REAAL, SNS Bank en VIVAT verzekeringen op 31 december 2015 niet meer onderdeel uit maken van SNS REAAL groep. Aangezien SNS Bank gedurende het jaar nog wel onderdeel uit maakte van SNS REAAL groep worden de posities en transacties tussen SNS Bank en SNS REAAL en haar zustermaatschappijen tot het moment SNS Bank onderdeel was van SNS REAAL groep hieronder toegelicht. Dit betekent dat VIVAT na 26 juli en SNS REAAL na 30 september geen verbonden partij meer is. Na de verplaatsing heeft SNS REAAL op 30 september 2015 haar naam gewijzigd in SRH N.V.

Posities en transacties tussen SNS Bank, SNS REAAL en zustermaatschappijen

SNS REAAL

Zustermaatschappijen

in € miljoenen

30-9-2015

2014

31-7-20151

2014

Posities

Vorderingen

14

20

1.027

1.056

Vennootschapsbelasting (vordering)

--

54

--

--

Achtergestelde schulden

--

40

--

--

Overige verplichtingen

60

76

2.541

2.681

Transacties

Mutatie vorderingen

-6

-182

-29

-60

Mutatie Vennootschapsbelasting

-54

--

--

--

Mutatie achtergestelde schulden

-40

--

--

--

Mutatie overige verplichtingen

-16

-121

-140

-466

Opbrengsten

9

--

9

11

Overige kosten

12

141

50

86

  1. Omdat 26 juli 2015 niet gelijk valt met een afsluitdatum zijn de posities per 31 juli 2015 opgenomen. De posities per 31 juli 2015 wijken niet materieel af van dit per 26 juli 2015.

Funding gerelateerde transacties en posities

SNS Bank heeft een rekening-courant faciliteit verleend aan SNS REAAL van € 100 miljoen. De looptijd is tot en met 31 december 2015 met een verlengingsoptie. Op 28 december 2015 heeft SNS Bank de faciliteit verlengd tot 28 februari 2016. De faciliteit is dagelijks herroepelijk en opeisbaar. De rente van de lening is de eenmaands EURIBOR plus 300 basispunten. SNS REAAL heeft zich in de akte jegens SNS Bank verplicht nooit enig pandrecht, recht van hypotheek of ander zekerheidsrecht op enige van zijn vermogensbestanddelen te vestigen en verder zal SNS REAAL ter zekerheidsstelling onverwijld na een daartoe strekkend verzoek een pandrecht vestigen ten behoeve van SNS Bank op haar aandelen in het aandelenkapitaal van SNS REAAL. Deze faciliteit aan SNS REAAL wordt niet als ‘at arm's length’ beschouwd en wordt volledig op het kapitaal van SNS Bank in mindering gebracht in de berekening van de solvabiliteit van SNS Bank. Op 30 september 2015 is deze faciliteit niet getrokken.

Hypotheek gerelateerde transacties en posities met SRLEV

SRLEV en SNS Bank hebben zogeheten spaarhypotheken aan hun klanten verkocht. Een spaarhypotheek is een financieel product bestaande uit een combinatie van een verzekeringspolis uitgegeven door SRLEV en een hypotheeklening verstrekt door SNS Bank. De opbrengst van de verzekeringspolis zal uiteindelijk worden gebruikt om de hypotheek af te lossen. De spaardelen van deze verzekeringspremies die SRLEV van de polishouders ontvangt, zijn door SRLEV op naam en voor risico van SRLEV bij SNS Bank in depot gestort tegen een rente die gelijk is aan de rente op de hypotheek die aan deze verzekeringspolis is gekoppeld. Voor extra zekerheid van deze vordering heeft SNS Bank activa verpand aan SRLEV.
­
SRLEV en SNS Bank zijn een cessie-retrocessietransactie aangegaan. Bij deze transactie heeft SRLEV een deel van de juridisch eigendom van elke spaarhypotheek van SNS Bank gekocht en overgedragen gekregen en zal blijven kopen en geleverd krijgen. Het betreffende deel is gelijk aan de bedragen van de spaardelen die SRLEV bij SNS Bank in depot heeft gestort, inclusief de rente die betrekking heeft op dit spaardeel. De bij SNS Bank in depot gestorte bedragen, inclusief de rente die daarop is opgebouwd, zijn gelijk aan de aankoopprijs van de juridisch eigendom van de hypotheken. Voor zover deze bedragen toenemen door nieuwe (maandelijkse) spaardelen door SRLEV in depot gestort bij SNS Bank en door de daarop opgebouwde rente, wordt dit bedrag door SRLEV aan SNS Bank betaald en verkoopt SNS Bank aanvullende delen juridisch eigendom van spaarhypotheken en draagt de eigendom daarvan over aan SRLEV. Voor zover deze bedragen afnemen, zoals in het geval van het verstrijken van de verzekeringspolis, koopt SNS Bank de juridisch eigendom van de hypotheek terug en wordt het overgedragen tegen een vooraf vastgestelde aankoopprijs die gelijk is aan het bedrag van de afname van de in depot gestorte spaardelen inclusief de daarop/over opgebouwde rente. Bovengenoemde cessie-retrocessietransactie geldt niet voor gesecuritiseerde hypotheken. In aanvulling op het bovenstaande is het SNS Bank zonder voorafgaande toestemming van SRLEV niet toegestaan om (securitisatie)transacties aan te gaan met spaarhypotheken gekoppeld aan verzekeringspolissen van SRLEV.

Omdat de verkoopprijs van het juridische eigendom overeenkomt met de terugkoopprijs en de cessie/retrocessie overeenkomst uitdrukkelijk bepaalt dat het kredietrisico op de spaarhypotheken bij SNS Bank blijft, vindt geen overdracht van economische eigendommen plaats. Daarom zijn de hypotheken blijvend geactiveerd op de balans van SNS Bank. Per 31 juli 2015 bedraagt de totale uitstaande spaarwaarde tussen SNS Bank en SRLEV € 1.676 miljoen (31 december 2014: € 1.641 miljoen), waarvan € 775 miljoen betrekking heeft op sub-participaties in securitisaties. Het saldo van deze twee bedragen is door SNS Bank juridisch aan SRLEV overgedragen via cessie/retrocessie.

Met betrekking tot de bedragen die door SRLEV bij SNS Bank worden aangehouden uit hoofde van hypotheken die worden gesecuritiseerd door SNS Bank (31 juli 2015: € 775 miljoen; 31 december 2014: € 806 miljoen) heeft SRLEV een lening van SNS Bank ontvangen ter aankoop van sub-participaties in de gesecuritiseerde hypotheken van de betreffende gestructureerde ondernemingen.

Overige belangrijke transacties tussen SNS Bank, SNS REAAL en zustermaatschappijen

  • Per 31 juli 2015 bedroegen de beleggingen van SRLEV in vastrentende waarden uitgegeven door SNS Bank € 23 miljoen (2014: € 23 miljoen).

  • Per 31 juli 2015 bedroegen de beleggingen van SRLEV in obligaties, tegen een geamortiseerde kostprijs, uitgegeven door verschillende Holland Homes ssecuritisaties die volledig geconsolideerd worden door SNS Bank, € 45 miljoen (2014: € 48 miljoen).

  • Per 1 januari 2015 is het werkgeverschap voor een deel van de stafmedewerkers van SNS REAAL overgedragen naar SNS Bank. Begin 2015 zijn de personeelsverplichtingen als gevolg van deze overgang overgegaan op SNS Bank. De voorziening personeelsverplichtingen bedroeg circa € 17 miljoen.

  • Alle intercompany posities zijn met SNS REAAL en zustermaatschappijen afgerekend op het moment van verkoop van VIVAT en bij verplaatsing van SNS Bank.

Posities en transacties met het topkader van SNS Bank

Tot 30 september 2015 bestond het topkader uit de Raad van Bestuur van SNS REAAL en de Directie van SNS Bank. Hierna bestaat het topkader enkel nog uit de Directie van SNS Bank. In onderstaande tabel zijn de statutaire directieleden opgenomen onder Statutair. Overige bevat de niet statutaire directieleden en tot 30 september 2015 de leden van de Raad van Bestuur van SNS REAAL. Eind 2015 bestaat het topkader uit 6 leden (2014: 9 leden).

Specificatie beloning topkader

Statutair

Overige

Totaal

in duizenden euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Jaarinkomen

1.927

1.583

1.383

1.651

3.310

3.234

Pensioenopbouw

90

241

52

256

142

497

Langetermijnbeloning

--

--

--

--

--

--

Beëindigingsvergoeding

--

--

132

--

132

--

Totaal

2.017

1.824

1.567

1.907

3.584

3.731

Onder “Jaarinkomen” (IFRS: “Korte termijn personeelsbeloning”) wordt de vaste beloning (inclusief vakantiegeld, dertiende maand, voordeel van het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto, bijdrage in de ziektekostenverzekering en sociale lasten), de salaristoeslag als compensatie voor het wegvallen van de pensioenopbouw boven de € 100.000 en de over 2015 onvoorwaardelijk toegekende variabele beloning verstaan. Er is over 2015 geen variabele beloning toegekend aan het topkader.

Voor de leden die voor 1 juli 2015 deel uitmaakten van het topkader zijn twee verzekeringen afgesloten die worden gezien als inkomen: een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. De premies hiervoor worden door SNS Bank betaald. Deze premies maken ook onderdeel uit van het Jaarinkomen.

Onder “Pensioenopbouw” (IFRS: “Vergoeding na uitdiensttreding”) wordt de door de werkgever betaalde pensioenpremie verstaan, na aftrek van de door de werknemer betaalde eigen bijdrage.

Onder “Lange termijn beloning” (IFRS: “Andere lange termijn personeelsbeloningen”) wordt de over 2015 voorwaardelijk toegekende en later uit te keren variabele beloning verstaan. Er is over 2015 geen variabele beloning toegekend aan het topkader.

Onder “Beëindigingsvergoeding” (IFRS: “Ontslagvergoeding”) wordt de vergoeding in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst verstaan, inclusief eventuele beloning waarop in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht bestaat, zonder dat daar een arbeidsprestatie tegenover staat.

Specificatie leningen topkader

Openstaand per 31 december

Gemiddelde rentevoet1

Aflossingen

Verstrekkingen

in duizenden euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Hypothecaire geldleningen

998

2.222

2,88%

3,61%

188

53

--

--

  1. De gemiddelde rentevoet is de betaalde rente als percentage van de gemiddelde openstaande restschuld van het betreffende jaar.

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de leningen die zijn verstrekt aan leden van het topkader en die op 31 december 2015 openstonden. Het betreft uitsluitend hypothecaire geldleningen, verstrekt onder de normale bedrijfsuitoefening en voorwaarden die ook gelden voor andere personeelsleden.

Het verschil tussen uitstaande schuld 2015 en 2014 wordt veroorzaakt door aflossingen in 2015 en door mutaties in het topkader.

De beloning van de individuele leden van de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen wordt verder toegelicht in paragraaf 7.7 Remuneratierapport die deel uit maakt van de jaarrekening.

Groepsmaatschappijen SNS Bank N.V.

Specificatie belangrijkste groepsmaatschappijen

Vestigingsplaats

Aard van activiteiten

Aandeel in aandelen

ASN Bank N.V.

Den Haag

Bankactiviteiten

100%

SNS Securities N.V.

Amsterdam

Beleggingsonderneming

100%

RegioBank N.V.

Utrecht

Bankactiviteiten

100%

Overige kapitaalbelangen

Het overzicht als bedoeld in de artikelen 2:379 BW en 2:414 BW, is gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Geconsolideerde gestructureerde maatschappijen

De gestructureerde entiteiten waarover SNS Bank zeggenschap kan uitoefenen worden geconsolideerd. Activiteiten van SNS Bank met betrekking tot gestructureerde entiteiten worden hieronder in de volgende categorieën toegelicht.

  • Securitisatieprogramma

  • Covered bond programma

Securitisatieprogramma

SNS Bank heeft securitisatieprogramma's opgezet om financiering te verkrijgen en om de liquiditeit te verbeteren. Binnen het programma verkoopt SNS Bank de door haar verstrekte hypothecaire vorderingen aan een gestructureerde entiteit (Special Purpose Vehicle). De SPV geeft effecten uit die als beleenbaar onderpand voor de Europese Centrale Bank zijn. In de meeste programma's werkt SNS Bank als investeerder van de gesecuritiseerde effecten. De SPV's worden opgericht ten behoeve van SNS Bank en er is beperkte overdracht van risico's en voordelen. Hierdoor blijft SNS Bank de SPV's consolideren.

Specificatie securitisaties

in miljoenen euro's

2015

2014

Hermes

1.768

4.781

Pearl

1.512

2.515

Lowland

6.120

6.893

Holland Homes

585

1.107

Totaal

9.985

15.296

SNS Bank heeft verschillende securitisaties opgericht welke op 31 december 2015 € 10 miljard (2014: 15,3 miljard) hebben uitstaan. SNS Bank heeft € 6,9 miljard (2014: € 9,0 miljard) op eigen boek.

Covered bond programma

Onder dit programma heeft SNS Bank obligaties uitgegeven. Ultimo 2015 bedroeg de boekwaarde van deze obligaties € 2,9 miljard (2014: € 3,9 miljard). De betaling van rente en hoofdsom wordt gegarandeerd door een gestructureerde entiteit, SNS Covered Bond Company B.V. (CBC). Om CBC zijn garantie te kunnen laten vervullen, heeft SNS Bank door haar verstrekte ​​Nederlandse hypothecaire leningen juridisch overgedragen aan CBC. Tevens biedt SNS Bank bescherming tegen verslechtering van de hypothecaire leningen. CBC wordt volledig mee geconsolideerd door SNS Bank.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)