Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

17 Voorziening voor personeelsverplichtingen

Pensioenverplichtingen

in miljoenen euro's

2015

2014

Pensioenverplichtingen

4

--

Overige personeelsverplichtingen

19

--

Totaal

23

--

De pensioenrechten van het grootste deel van de medewerkers van SNS Bank zijn ondergebracht in de toegezegde bijdrageregeling bij de zelfstandige Stichting Pensioenfonds SNS REAAL.

Omdat er verder geen in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting bestaat om extra bijdragen te doen, worden de pensioenaanspraken en de daaraan gerelateerde beleggingen niet in de balans opgenomen. SNS Bank betaalt jaarlijks een vaste bijdrage voor de opbouw van nieuwe rechten; in 2015 is een vast percentage betaald van 21,85 procent van de bruto loonsom. De medewerkers betalen een eigen bijdrage van 4,5 procent over de pensioengrondslag (na aftrek franchise). De bestaande uitvoeringsovereenkomst met de Stichting Pensioenfonds SNS REAAL is per 1 januari 2016 verlengd tot en met 31 december 2017.

Voor deze rechten werd tot en met 31 december 2014 een voorziening voor personeelsverplichtingen conform IAS 19 in de balans van SNS REAAL opgenomen. Begin 2015 zijn de verplichtingen als gevolg van de overgang van het juridisch werkgeverschap overgegaan op SNS Bank voor zover de medewerkers daar in dienst zijn gekomen. Voor deze toegezegde pensioenregeling is een voorziening opgenomen van € 4 miljoen.

Verloop overige personeelsverplichtingen

in miljoenen euro's

2015

2014

Balanswaarde begin van het jaar

--

--

Wijziging groepsstructuur

13

--

Dotatie/vrijval overige personeelsverplichtingen

6

--

Balanswaarde eind van het jaar

19

--

Begin 2015 zijn de overige personeelsverplichtingen als gevolg van de ontvlechting van SNS REAAL overgedragen aan SNS Bank. De overige personeelsverplichtingen bestaan met name uit verstrekte kortingen aan (oud-)werknemers op hypotheek-, spaar- en zorgverzekeringsproducten na de datum van pensionering. Op de regel dotatie/vrijval overige personeelsverplichtingen is tevens het effect (€ 1 miljoen) van het actualiseren van de parameters opgenomen, waarmee de overige personeelsverplichtingen (met name de korting op hypotheekrente) worden berekend. Verder heeft de dotatie betrekking op de jubileumvoorziening.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)