Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

2 Vorderingen op banken

Dit betreffen vorderingen op banken, voor zover niet in de vorm van rentedragende waardepapieren.

Specificatie vordering op banken

in miljoenen euro's

2015

2014

Deposito's

2.081

2.589

Overig

--

16

Voorziening

--

-1

Totaal

2.081

2.604

Een deel van de vorderingen op banken is in onderpand gegeven aan derden. De boekwaarde van de vorderingen op banken dat in onderpand is gegeven, bedraagt € 851 miljoen (2014: € 1,1 miljard).

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)