Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

3 Vorderingen op klanten

Specificatie vorderingen op klanten

Vorderingen

Voorzieningen

Balanswaarde

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Particuliere hypotheken

45.044

46.556

-257

-326

44.787

46.230

Overige particulier

219

268

-35

-55

184

213

Mkb

1.089

1.164

-99

-129

990

1.035

Overige vorderingen

3.256

5.356

--

--

3.256

5.356

Totaal

49.608

53.344

-391

-510

49.217

52.834

SNS Bank heeft een deel van de hypothecaire vorderingen gesecuritiseerd. De uitstaande hoofdsom van de gesecuritiseerde portefeuille bedraagt € 15,6 miljard (2014: € 21,0 miljard), waarvan voor een bedrag van € 6,9 miljard (2014: € 9,0 miljard) aan obligaties op eigen boek wordt gehouden. Een verdere toelichting op de securitisatietransacties is opgenomen onder toelichting 14 Schuldbewijzen.

Van de hypotheken is € 8,6 miljard (2014: € 13,3 miljard) als onderpand aan derden verschaft via de securitisatieprogramma's Hermes, Pearl en Holland Homes en de uitgifte van covered bonds, waarvan de verplichtingen deels zijn verkocht aan derden. Deze verpandingen hebben onder normale marktcondities plaatsgevonden.

Onder de overige vorderingen heeft € 763 miljoen (2014: € 806 miljoen) betrekking op vorderingen op verzekeringsmaatschappijen. Deze verzekeringsmaatschappijen nemen deel aan securitisatieprogramma's waarin spaarhypotheken zijn gesecuritiseerd. Onder de overige schulden aan klanten is hetzelfde bedrag aan onderhandse leningen verstrekt aan SNS Bank door de verzekeringsmaatschappijen opgenomen (voor meer informatie zie toelichting 23 paragraaf Hypotheek gerelateerde transacties en posities met SRLEV).

Onder de overige vorderingen is de lening aan verzekeringsmaatschappij VIVAT van € 250 miljoen in december 2015 volledig afgelost.

Verloop vorderingen op klanten 2015 (bruto)

in miljoenen euro's

Particuliere hypotheken

Overige particulier

Mkb

Overige vorderingen

Totaal

Balanswaarde begin van het jaar

46.556

268

1.164

5.356

53.344

Herclassificaties

4

--

--

-4

--

Verstrekkingen

2.3631

--

--

41.2642

43.627

Aflossingen

-3.7191

--

-106

-43.3582

-47.183

Reële waardemutatie als gevolg van hedge accounting

-168

--

--

--

-168

Reële waardemutatie hypotheken via W&V

1

--

--

--

1

Mutatie rekening-courant

--

-49

--

4

-45

Overige mutaties

7

--

31

-2

36

Overboeking activa aangehouden voor verkoop

--

--

--

-4

-4

Balanswaarde eind van het jaar

45.044

219

1.089

3.256

49.608

  1. De verstrekkingen en aflossingen worden inclusief omzettingen gepresenteerd. Voor verstrekkingen is een bedrag van € 217 miljoen en voor aflossingen -/- € 233 miljoen opgenomen.
  2. Vanaf 2015 bestaat inzicht in de werkelijke transacties op dagbasis. In 2014 werd op maandbasis geadministreerd en daarom is het vergelijkend cijfer niet aangepast.

De mutatie rekening-courant van € 45 miljoen (2014: € 284 miljoen) betreft kortlopende uitzettingen.

Verloop vorderingen op klanten 2014 (bruto)

in miljoenen euro's

Particuliere hypotheken

Overige particulier

Mkb

Overige vorderingen

Totaal

Balanswaarde begin van het jaar

47.316

293

1.249

5.000

53.858

Aankopen

416

--

--

--

416

Verstrekkingen

1.8111

--

--

506

2.317

Aflossingen

-3.1501

--

-92

-443

-3.685

Reële waardemutatie als gevolg van hedge accounting

36

--

--

--

36

Reële waardemutatie hypotheken via W&V

105

--

--

--

105

Mutatie rekening-courant

--

--

7

277

284

Overige mutaties

22

-25

--

23

20

Overboeking activa aangehouden voor verkoop

--

--

--

-7

-7

Balanswaarde eind van het jaar

46.556

268

1.164

5.356

53.344

  1. De verstrekkingen en aflossingen worden inclusief omzettingen gepresenteerd. Voor verstrekkingen is een bedrag van € 220 miljoen en voor aflossingen -/- € 229 miljoen opgenomen.

In 2009 kocht SNS Bank een deel van de hypotheken van VIVAT, die zij aanhield voor handelsdoeleinden, tegen de op dat moment in de balans van VIVAT opgenomen reële waarde. Management wijzigde de intentie deze hypotheken aan te houden voor handelsdoeleinden en ze voortaan aan te houden in de voorziene toekomst of tot einde looptijd. Hierbij is gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot herclassificatie op grond van IAS 39.50D. Als gevolg hiervan is binnen de hypotheken een bedrag van € 680 miljoen in 2009 geherclassificeerd van de categorie tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening naar de categorie leningen en vorderingen. Als gevolg van verkopen en aflossingen had deze portefeuille per 31 december 2015 een waarde van € 496 miljoen (2014: € 538 miljoen, 2013: € 576 miljoen, 2012: € 604 miljoen, 2011: € 628 miljoen, 2010: € 649 miljoen, 2009: € 674 miljoen). De reële waardeverandering van de portefeuilles over 2015 is gering en zou daarmee geen significante invloed op het resultaat hebben gehad. Op het moment van herrubricering was het gewogen gemiddelde effectieve interestpercentage op de geherrubriceerde hypotheken 5,2 procent. De verwachte terug te verdienen kasstromen bedroegen € 700 miljoen voor de portefeuille op het moment van herclassificatie in 2009.

Verloop voorziening vordering op klanten specifiek

Particuliere hypotheken

Overige particulier

Mkb

Totaal

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Stand begin van het jaar

266

265

52

46

123

94

441

405

Onttrekkingen

-108

-102

-24

-7

-27

-15

-159

-124

Dotaties

85

120

7

15

24

59

116

194

Vrijvallen

-41

-6

-2

-1

-25

-15

-68

-22

Overige mutaties

5

-11

--

--

--

--

5

-11

Overboeking activa aangehouden voor verkoop

--

--

--

-1

--

--

--

-1

Stand eind van het jaar

207

266

33

52

95

123

335

441

Verloop voorziening vordering op klanten IBNR

Particuliere hypotheken

Overige particulier

Mkb

Totaal

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Stand begin van het jaar

60

41

3

1

6

6

69

48

Dotaties

12

17

1

2

--

--

13

19

Vrijvallen

-22

-21

-2

--

-2

--

-26

-21

Schattingswijziging

--

23

--

--

--

--

--

23

Stand eind van het jaar

50

60

2

3

4

6

56

69

De totale voorziening voor vorderingen op klanten daalde tot € 391 miljoen, van € 510 miljoen ultimo 2014. Zowel de particuliere hypotheekportefeuille als de mkb-portefeuille droegen bij aan deze daling, waarmee ze de verbeterde marktontwikkelingen weerspiegelen.

Bij het vaststellen van de voorzieningen wordt rekening gehouden met het werkelijke aantal defaultleningen en de ervaring dat kredietverliezen ook kunnen worden veroorzaakt door klanten die niet in default zijn (Incurred But Not Reported, IBNR). In 2015 leidden IBNR-berekeningen tot een vrijval van € 13 miljoen. Dit was voornamelijk het gevolg van de verbetering van de onderliggende parameters die worden gebruikt om de IBNR te berekenen, waarin de verbeterde kredietkwaliteit van de portefeuille zichtbaar is.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)