Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Wat zijn de verantwoordelijkheden van het bestuur voor de VO-informatie?

SNS Bank hanteert de Sustainability Reporting Guidelines (G4) van de Global Reporting Initiative (GRI) voor het opstellen van haar Jaarverslag. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de VO-informatie zoals beschreven onder de sectie  ‘Wat is onze conclusie?’ in overeenstemming met de relevante onderdelen van de G4, zoals beschreven op pagina 310 van het Jaarverslag. Deze VO-informatie moet worden beschouwd in samenhang met deze toelichting. Wij zijn van mening dat de rapportagecriteria toepasbaar zijn binnen de context van onze assurance-opdracht.

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de VO-informatie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)