Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Welke punten waren het meest belangrijk in onze beoordeling?

In de kernpunten van onze beoordeling beschrijven we zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens de beoordeling van de VO-informatie. De kernpunten van onze beoordeling hebben wij met het Audit Committee gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze beoordelingswerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de beoordeling van de VO-informatie als geheel. Onze bevindingen over die kernpunten moeten niet als afzonderlijke conclusies over die kernpunten worden gezien.

Beoordelen van de materialiteitsanalyse door de Directie

Omschrijving – De Directie van SNS Bank heeft op basis van verwachtingen van stakeholders en de strategie van de onderneming een analyse gemaakt van onderwerpen die zij ten aanzien van de VO-informatie van materieel belang acht voor de lezers van het Jaarverslag. Een dergelijke analyse is afhankelijk van het oordeel van de Directie en derhalve bestaat het risico, dat materiële onderwerpen niet in de VO-informatie is opgenomen.

Onze reactie – Wij hebben het proces dat SNS Bank in 2015 heeft doorlopen om tot de materiële onderwerpen te komen, beoordeeld. In onze beoordeling hebben we ook resultaten van onze eigen media-analyse en vergelijking met andere banken meegenomen. De resultaten van onze beoordeling hebben we vervolgens geconfronteerd met de daadwerkelijk in het Jaarverslag opgenomen onderwerpen ten aanzien van de VO-informatie.

Onze observaties – Uit onze werkzaamheden blijkt dat SNS Bank een voldoende solide proces heeft doorlopen om tot identificatie van materiële onderwerpen ten aanzien van de VO-informatie te komen. Wij hebben tevens vastgesteld, dat deze materiële onderwerpen ook daadwerkelijk in het Jaarverslag aan de orde zijn gekomen.

Rapporteren over de mate van klimaatneutraliteit

Omschrijving – SNS Bank rapporteert in het Jaarverslag 2015 voor het eerst over de impact die haar activiteiten hebben op het klimaat door middel van de CO2-uitstoot van deze activiteiten. Er is nog geen algemeen geaccepteerde manier voor het berekenen van klimaatimpact. De Directie heeft in haar berekeningsmethodiek daarom aannames gemaakt. Het subjectieve karakter van deze aannames brengt het risico met zich mee, dat de gepresenteerde CO2-impact materieel kan afwijken.

Onze reactie – Wij hebben de totstandkoming en opbouw van de methodiek beoordeeld. Daarnaast hebben we de gebruikte data vergeleken met de brongegevens. We hebben de uitgangspunten van de berekening met het management besproken en beoordeeld of deze uitgangspunten plausibel zijn voor het doel van de berekening. Tot slot hebben we de toelichting in het Jaarverslag beoordeeld teneinde te bepalen in hoeverre het gepresenteerde beeld mogelijk onjuist kan worden geïnterpreteerd.

Onze observaties – Wij hebben vastgesteld dat de methodiek zo veel mogelijk op externe bronnen is gebaseerd. Tevens hebben we vastgesteld, dat SNS Bank de methodiek transparant aan stakeholders beschikbaar heeft gesteld, zodat de gemaakte keuzes en aannames voor de lezers ook inzichtelijk zijn. We nemen waar, dat de berekening op basis van marktwaarde plausibel is en tevens met zich mee brengt, dat daardoor de gepresenteerde CO2-uitstoot meebeweegt met deze marktwaarde. Wij verwachten dat de methodiek in de toekomst op basis van voortschrijdend inzicht steeds verfijnder zal kunnen worden.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)