Controle­verklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens

Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de overige gegevens):

  • dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd;

  • dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Benoeming

We zijn benoemd als externe accountant van SNS Bank met ingang van het boekjaar 2003. Op 28 mei 2015 zijn wij aangesteld als externe accountant voor de controle van de jaarrekening 2015. Ingevolge de verplichte roulatie-eisen voor accountantskantoren, zullen wij met ingang van het boekjaar 2016 niet langer als de externe accountant van SNS Bank N.V. fungeren.

Amstelveen, 23 maart 2016

KPMG Accountants N.V.

P.A.M. de Wit RA

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)