Risicobeheer, kapitaal- en liquiditeits­­management

6.8 Credit ratings

Belangrijkste ontwikkelingen in 2015

In 2015 bleven de credit ratings voor senior unsecured schuld van SNS Bank per saldo onveranderd. Stand-alone ratings lieten een verdere verbetering zien maar rating agencies verwijderden of verminderden de ondersteuning van ratings uit hoofde van mogelijke staatssteun (‘sovereign support’).

Verdere verbetering stand-alone ratings 

Stand-alone ratings geven de kredietwaardigheid van een bank weer zonder rekening te houden met de mogelijkheid van externe steun zoals bijvoorbeeld van de Staat. Als gevolg van de goede voortgang bij de wederopbouw van de franchise van SNS Bank en de sterkere kapitaalpositie verbeterden in 2015 de stand-alone ratings bij alle drie de rating agencies.

De stand-alone rating van SNS Bank bij S&P (Stand-Alone Credit Profile) verbeterde van BBB- naar BBB. Bij Moody’s steeg de stand-alone rating (Baseline Credit Assessment) van Ba1 naar Baa3, en bij Fitch verbeterde de stand-alone rating (viability rating) van BBB- naar BBB. Eind 2015 bevonden alle stand-alone ratings van SNS Bank zich weer op het niveau van ‘investment grade’.

Ratingveranderingen met betrekking tot staatsteun en nieuwe bank rating elementen

In de loop van 2015 hebben rating agencies hun visie op mogelijke staatssteun voor houders van senior unsecured schuldpapier aangepast. Dit was het gevolg van nieuwe regelgeving met betrekking tot bail-in regimes zoals die voortvloeien uit de Bank Recovery & Resolution Directive (BRRD). Onder toekomstige bail-in regimes zullen houders van senior unsecured schuldpapier er rekening mee moeten houden dat ook zij mogelijk moeten bijdragen in verliezen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat zij door de Staat uit de wind worden gehouden. De nieuwe regelgeving heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de sovereign support als onderdeel van credit ratings van Nederlandse banken. Bij S&P en Fitch resulteerde het in een algehele verwijdering, en in het geval van Moody’s in een vermindering van sovereign support. Voor SNS Bank werden hierdoor de verbeteringen van de stand-alone ratings tenietgedaan.

Tevens introduceerden de rating agencies in 2015 nieuwe elementen in hun rating-methodologieën om de balansstructuur en bail-in profielen van banken beter te beoordelen. S&P introduceerde het element ‘Additional Loss Absorbing Capacity’: banken met voldoende additioneel eigen en/of achtergesteld vermogen kunnen in aanmerking komen voor een of twee notches verhoging van hun langetermijnrating. Moody’s introduceerde de ’Loss Given Faillure’-analyse: afhankelijk van het volume aan schuldinstrumenten (achtergestelde schuld, senior unsecured schuld en spaargelden zonder garantie) die als buffer kunnen dienen bij een bail-in, komen banken in aanmerking voor meerdere notches verhoging van hun rating. Ook Fitch gaf aan dat banken met voldoende buffers van achtergestelde schuld in aanmerking kunnen komen voor een verhoging van een notch van hun langetermijnrating.

Omdat SNS Bank in 2015 slechts een beperkte hoeveelheid uitstaande achtergestelde schuld had, kwam zij niet in aanmerking voor deze verhogingen.

Ratingambitie

SNS Bank streeft naar een verdere verbetering van haar langetermijnratings door middel van sterkere stand-alone ratings, waar mogelijk ondersteund door additionele verhogingen als gevolg van een verbeterde balansstructuur.

Verandering ratings in chronologische volgorde

Op 17 maart 2015 verhoogde Fitch de viability rating van SNS Bank met één notch van BBB- naar BBB. Tegelijkertijd bevestigde Fitch de rating van SNS Bank op het niveau van de zogenaamde support rating floor van BBB+. De outlook van de rating bleef negatief: eerder had Fitch namelijk al aangegeven te verwachten de sovereign support in ratings van Nederlandse banken te zullen verwijderen. De support rating floor zou hierdoor komen te vervallen.

Op 19 mei 2015 verlaagde Fitch de rating van SNS Bank met één notch van BBB+ naar BBB en de kortetermijnrating van F2 naar F3, nu met een stabiele outlook. De reden van de downgrade was de verwijdering van de bovengenoemde support rating floor. De viability rating werd bevestigd op BBB.

Op 28 mei 2015 rondde Moody’s haar herbeoordeling af van zes Nederlandse bankratings na een methodologie-verandering die was aangekondigd in maart 2015. Moody’s bevestigde de rating van SNS Bank op Baa2 en bekrachtigde de kortetermijnrating op P-2. De stand-alone rating (Baseline Credit Assessment) bleef onveranderd Ba1. Moody’s voegde hier één notch aan toe vanwege sovereign support (voorheen 2 notches) en een notch als gevolg van de voorlopige uitkomst van haar Loss Given Faillure-analyse. De Baa2-rating kreeg een positieve outlook vanwege geconstateerde verbeteringen in het stand-alone profiel van SNS Bank.

Op 10 november 2015 verhoogde Moody’s de stand-alone rating van SNS Bank met één notch van Ba1 tot Baa3. De uitkomst van de Loss Given Faillure-analyse werd echter verlaagd van één notch positief naar nul doordat in de herziene beoordeling het volume van spaargeld dat beschikbaar is om verliezen te absorberen in een bail-in scenario lager was dan eerder verondersteld. Als gevolg hiervan bleef de (senior unsecured) rating onveranderd Baa2. De outlook werd herzien naar stabiel.

Op 3 december 2015 verhoogde S&P de Stand-Alone Credit Profile van SNS Bank met een notch van BBB- naar BBB als gevolg van de verbeterde kapitalisatie van de bank. Tegelijkertijd rondde S&P haar herziening van sovereign support in langetermijnratings af. Dit leidde voor SNS Bank tot de verwijdering van een notch steun voor de langetermijnrating. Met de afronding van de herziening is de outlook voor de resulterende rating (BBB) veranderd van negatief naar positief: S&P meent namelijk dat de bank in de toekomst mogelijk uitzicht heeft op één notch ondersteuning vanuit de Aditional Loss Absorbing Capacity-analyse.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)