Risicobeheer, kapitaal- en liquiditeits­­management

6.7 Liquiditeitsmanagement en financieringEDTF 2EDTF 3

Liquiditeitsrisico is het risico dat SNS Bank op korte of lange termijn niet kan beschikken over voldoende liquide middelen om te kunnen voldoen aan haar financiële verplichtingen, zonder dat dit gepaard gaat met onaanvaardbare kosten of verliezen. Dit geldt zowel onder normale omstandigheden als in tijden van stress.

6.7.1 Algemeen

SNS Bank streeft naar een gematigd risicoprofiel. Dit komt tot uiting in ons risicomanagement. In dit kader besteedt SNS Bank intensieve aandacht aan het beheersen van het liquiditeitsrisico, om voortdurend aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Daartoe houdt SNS Bank toereikende liquiditeitsreserves aan. De liquiditeitspositie wordt zodanig beheerd dat deze de gevolgen van bankspecifieke stressfactoren zoals spanningen op de geld- en kapitaalmarkten kan opvangen.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2015

SNS Bank heeft in 2015 haar sterke liquiditeitspositie gehandhaafd. De toegang tot de financiële markten is aanzienlijk verbeterd door de ontvlechting van SNS REAAL en de daaropvolgende verplaatsing van SNS Bank naar de Nederlandse Staat. Dit is aangetoond door de uitgifte van een Tier 2-transactie van € 500 miljoen. De financiering van SNS Bank, die grotendeels bestaat uit spaartegoeden, is hiermee verder gediversificeerd en versterkt.

De 'Loan-to-Deposit'-ratio daalde van 113 procent ultimo 2014 naar 105 procent ultimo 2015. Dit is met name het gevolg van een stijging van de hoeveelheid spaargeld van particuliere klanten in combinatie met een afname van de uitstaande hoeveelheid verstrekte leningen. De 'Liquidity Coverage Ratio' (LCR) en de 'Net Stable Funding Ratio' (NSFR) bleven ruim boven het wettelijk minimum van 100 procent. De liquiditeitspositie in 2015 voldeed aan zowel de interne targets als externe regelgeving.

6.7.2 LiquiditeitsmanagementEDTF 4 EDTF 7EDTF 8EDTF 18

Het beheer van de liquiditeit ondersteunt de strategie van SNS Bank. Op grond van onze strategie, regelgeving en de verwachtingen van externe belanghebbenden stellen wij onze risicobereidheid vast. Dit is vastgelegd in ons Risk Appetite Statement. Vervolgens bepalen wij onze strategie voor de invulling van de liquiditeitsbehoefte. Het stelsel van kaders en richtlijnen waarbinnen wij liquiditeitsmanagement uitvoeren is vastgelegd in het liquiditeitsrisicobeleid.

Het managen van liquiditeitsrisico begint met het vaststellen van de gewenste hoeveelheid liquiditeit. Deze dient in lijn te zijn met ons risicoprofiel en wordt vastgesteld door stresstesten op de liquiditeitspositie van de bank. Vervolgens wordt de aanwezige hoeveelheid liquiditeit gestuurd naar de gewenste hoeveelheid.

De liquiditeitsbehoefte vullen we in aan de hand van businessplannen en de vereisten van toezichthouders, rating agencies en investeerders. De aantrekkelijkheid van SNS Bank voor investeerders alsmede ontwikkelingen op de financiële markten bepalen onder andere de mate van toegang tot de kapitaalmarkten en de haalbaarheid van liquiditeitsacties.

Jaarlijks herijken we de strategische doelstellingen. Daarbij brengen we alle samenhangende risico’s in kaart. Op basis van de risicobereidheid bepalen we de kaders voor het jaarlijkse Operationeel Plan van SNS Bank. Het Kapitalisatie- en Liquiditeitsplan maakt hier deel van uit.

In het Kapitalisatie- en Liquiditeitsplan zetten we de verwachte ontwikkeling van de aanwezige liquiditeit af tegen de vereiste behoefte voortvloeiend uit het Operationeel Plan. Dit doen we voor zowel de liquiditeitsbuffer als de financiering. Voor dit doel worden meerdere scenario’s uitgewerkt. De beoordeling van de liquiditeitspositie omvat onder meer een vergelijking van de aanwezige liquiditeit met de interne normen die zijn afgeleid van het huidige toezichtskader. Bij de sturing zetten we zowel instrumenten in om financiering aan te trekken als instrumenten om de liquiditeitspositie te versterken, zoals bijvoorbeeld securitisatietransacties waaraan hypotheken van de bank ten grondslag liggen.

Sturing op de gewenste liquiditeitspositie gebeurt op continue basis. Naast de meerjarige planning in het Kapitalisatie- en Liquiditeitsplan maken we maandelijks een update van de ontwikkeling van dit plan. Dit maandelijkse 'Liquidity Adequacy Assessment Report' (LAAR) wordt besproken in het ALCO. Op basis van deze rapportage wordt indien nodig besloten tot bijsturing door middel van transacties. Verder zijn er dagelijkse en wekelijkse rapportages en projecties en voeren we maandelijks liquiditeit stresstesten uit die we jaarlijks herijken. Op basis hiervan sturen we desgewenst bij. Dit zijn tevens de voornaamste componenten van het 'Internal Liquidity Adequacy Assessment Process'.

Naar aanleiding van de financiële crisis zijn er diverse maatregelen geïntroduceerd en is er meer focus komen te liggen op contingency planning, de planning voor onvoorziene omstandigheden. De contingency planning is uitgewerkt in het Liquidity Contingency Plan en het Herstelplan.

Beheersinstrumenten

Belangrijke liquiditeitsratio’s

In het kader van de EU-regels en richtlijnen CRR/CRD IV zijn twee liquiditeitsratio’s van kracht geworden: de LCR en de NSFR. Het doel van de LCR is toetsen of er voldoende liquide activa aanwezig zijn om een 30-daags stress-scenario op te vangen. De NSFR heeft een horizon van één jaar en heeft als doel vast te stellen in welke mate langer lopende activa met stabielere vormen van funding worden gefinancierd. De norm vanuit de regelgeving voor beide liquiditeitsmaatstaven is 100 procent. Voor de NSFR geldt dit minimum vanaf 2018. Wij sturen zowel op de totale liquiditeitspositie zoals die wordt gerapporteerd in de liquiditeitsrapportage aan DNB als op de LCR en NSFR.

Stresstesten op liquiditeit

De robuustheid van de liquiditeitspositie wordt eveneens vastgesteld door middel van stresstesten. Hiervoor zijn diverse scenario’s gedefinieerd waarvan de extreme stresstest de meeste impact heeft. In dit scenario wordt onder meer rekening gehouden met een extreme uitloop van spaar- en creditgeld, het opdrogen van de financieringsmogelijkheden op de geld- en kapitaalmarkt en een daling van de marktwaarde van de liquiditeitsbuffer. Daarnaast houdt de extreme stresstest rekening met de additionele onderpandsbehoefte bij een drie notch downgrade van de rating van SNS Bank, een daling van de marktwaarde van derivaten en met de mogelijke liquiditeitsoutflow indien gecommitteerde kredietlijnen worden volgetrokken. De liquiditeitssturing van SNS Bank is er op gericht om in het extreme stress-scenario minstens gedurende een bepaalde periode te overleven. De extreme stresstest wordt maandelijks in de LAAR geactualiseerd en jaarlijks herijkt.

De belangrijkste doelen van het uitvoeren van stresstesten zijn:

  • Vaststellen en monitoren van de stresscapaciteit: de uitkomsten van stresstesten worden gebruikt voor het bepalen van de hoeveelheid stress die kan worden opgevangen en de daarmee samenhangende minimaal benodigde hoeveelheid beschikbare liquiditeit;

  • Contingency planning: het bepalen van relevante stressindicatoren en het vaststellen van de niveaus waarop deze indicatoren liquiditeitsstress signaleren.

Liquiditeit Contingency Plan

Het Liquiditeit Contingency Plan (LCP) dient als actieplan waarmee we tijdig maatregelen kunnen nemen zodra er sprake is van een (plotseling) verslechterende liquiditeitspositie of als zich een acute liquiditeitscrisis voordoet. Het doel van het LCP is de continuïteit van SNS Bank te waarborgen. Het LCP beschrijft een reeks aan beschikbare maatregelen die kunnen worden ingezet, afhankelijk van de urgentie en zwaarte van mogelijke issues. Een mogelijke maatregel is financiering op basis van onderpand. De signalering vindt hierbij plaats door frequente monitoring van ‘early warning indicatoren’, waarvan verandering van de waarden kan duiden op het ontstaan van stress. Het LCP is onderdeel van het Herstelplan en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Herstelplan

Het belangrijkste doel van het Herstelplan is het voorbereiden van SNS Bank op een liquiditeitscrisis, zodanig dat wij daarvan op eigen kracht herstellen. In een dergelijke situatie heeft SNS Bank verschillende herstelmaatregelen ter beschikking.

De set van maatregelen in het herstelplan heeft een brede scope en omvat naast liquiditeitsaspecten ook kapitaal-, operationele- en communicatie-aspecten, zoals bijvoorbeeld de uitgifte van Additioneel Tier 1-vermogen en het isoleren van kritische systemen of applicaties. Het herstelplan wordt jaarlijks geactualiseerd en met DNB in de hoedanigheid van National Resolution Authority (NRA) gedeeld en besproken.

Kaspositie

In normale omstandigheden is de kaspositie de bron van liquiditeit waarmee reguliere verplichtingen worden nagekomen. De kaspositie definieert SNS Bank als direct en niet-direct opeisbare tegoeden bij DNB, rekening-couranttegoeden die in het kader van liquiditeitsmanagement uitstaan bij andere banken en deposito's met een oorspronkelijke looptijd van maximaal tien dagen. De kaspositie wijkt hierdoor af van het in de IFRS balans opgenomen saldo kas en kasequivalenten, dat is gebaseerd op een andere definitie.

Liquiditeitsbuffer

De liquiditeitsbuffer waar ook de kaspositie deel van uitmaakt heeft als doel onverwachte schommelingen/stijgingen in de liquiditeitsbehoefte op te vangen. Aan de onderliggende beleggingen die als onderpand kunnen worden ingezet stellen we hoge liquiditeitseisen.

De liquiditeitsbuffer bestaat uit (zeer) liquide beleggingen die niet alleen bijvoorbeeld beleenbaar zijn bij de ECB, maar ook verkoopbaar zijn in (zeer) liquide markten of in een repotransactie kunnen worden gebruikt.

De liquiditeitsbuffer bestaat voornamelijk uit staatsobligaties en Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) met onderliggend hypotheken van SNS Bank. De liquiditeitswaarde van de beleggingen in de liquiditeitsbuffer wordt bepaald op basis van de marktwaarde van de beleggingen na toepassing van door de ECB bepaalde haircuts. De ECB publiceert periodiek een lijst van toegestane onderpanden met daaraan gekoppeld de haircut, een afslag op de liquiditeitswaarde voor belening.

6.7.3 LiquiditeitsrisicoprofielEDTF 18 EDTF 20

De toegang tot liquiditeit en kapitaal via de financiële markten is aanzienlijk verbeterd door de ontvlechting van SNS REAAL en de daaropvolgende verplaatsing van SNS Bank. Dit is aangetoond door de succesvolle Tier 2-uitgifte van nominaal € 500 miljoen in het vierde kwartaal.

De liquiditeitspositie van de bank voldeed in 2015 ruim aan zowel de interne als de wettelijke normen. De financiering bestaat in toenemende mate uit spaargeld (de Loan-to-Deposit ratio is gedaald). Daarnaast is SNS Bank gefinancierd door middel van verschillende financieringsinstrumenten op de kapitaalmarkt, zoals hypotheeksecuritisaties (RMBS), covered bonds en achtergesteld vermogen. SNS Bank streeft voortdurend naar toegang tot gediversificeerde financiering.

LCR, NSFR en Loan-to-Deposit ratio

2015

2014

LCR

>100%

>100%

NSFR

>100%

>100%

Loan-to-Deposit ratio

105%

113%

De Loan-to-Deposit ratio is in 2015 verder gedaald. De daling, van 113 procent ultimo 2014 naar 105 procent  ultimo 2015, is met name het gevolg van een stijging van spaargeld van particuliere klanten met € 1,2 miljard in combinatie met een afname van € 1,9 miljard aan leningen die aan klanten zijn verstrekt. De LCR en de NSFR bleven ruim boven het wettelijk minimum van 100 procent. Voor de NSFR geldt dit minimum vanaf 2018. De 2015 LCR is gebaseerd op de LCR Delegated Act definitie, die 1 oktober 2015 van kracht werd voor banken binnen de Europese Unie. De 2014 LCR is gebaseerd op de Basel III-monitoring definitie. De NSFR is gebaseerd op CRR/CRD IV.

Onderstaande tabel geeft de liquiditeitspositie weer. De liquide activa zijn hierbij uitgedrukt in marktwaarde na ECB-haircut.

Liquiditeitspositie

in miljoenen euro's

2015

2014

Kaspositie

2.142

2.537

Staatsobligaties

3.762

4.033

Regionale/lokale overheden en supranationals

702

540

Overige liquide activa

413

215

Eligible retained RMBS

4.812

6.220

Liquiditeitspositie

11.831

13.545

De liquiditeitspositie daalde tot € 11,8 miljard, maar bleef niettemin hoog. De daling is vooral veroorzaakt door de beëindiging op call-datum van securitisaties en aflossingen in securitisatieposities met een omvang van € 1,4 miljard. Daarnaast is de liquiditeitspositie afgenomen door de verkoop en het aflopen van staatsobligaties in de liquiditeitsbuffer van € 0,8 miljard. Door een lagere omvang van repotransacties met staatsobligaties als onderpand is de portefeuille van staatsobligaties per saldo gedaald met € 0,3 miljard. De kaspositie daalde voornamelijk door de aflossing van € 5,0 miljard aan kapitaalmarktfinanciering. Dit is voor een deel gecompenseerd door de instroom van particuliere spaargelden van € 1,2 miljard, een daling van de hypotheekportefeuille van € 1,5 miljard, een daling van de beleggingsportefeuille van € 0,6 miljard en de uitgifte van € 0,5 miljard aan Tier 2-vermogen.

Looptijd van activa en passiva

Hieronder geven we een overzicht van activa en passiva, met een uitsplitsing naar resterende contractuele (liquiditeitstypische) looptijd. De netto (activa minus passiva) vervallende nominale bedragen per looptijd geven een indicatie van het liquiditeitsrisico en van verplichtingen die mogelijk niet tijdig kunnen worden voldaan uit de inkomsten.

In de tabel is het liquiditeitstypische gappingprofiel van SNS Bank ultimo 2015 en 2014 weergegeven op basis van de contractuele resterende looptijd. De direct opvraagbare spaargelden en creditgelden worden in de kolom ‘< 1 maand’ gepresenteerd. Voor hypotheken wordt de contractuele looptijd aangehouden, zonder rekening te houden met vervroegde aflossingen.

Bij het balansmanagement houdt SNS Bank rekening met gedragstypische aspecten. Daarbij wordt voor hypotheken een kortere looptijd gehanteerd vanwege verwachte vervroegde aflossingen. Voor direct opvraagbare spaargelden en saldi op betaalrekeningen van klanten hanteren we een langere looptijd, omdat klanten deze producten onder normale omstandigheden langer dan één dag aanhouden.

Onder de 'Vorderingen op banken' en 'Schulden aan banken' zijn gestorte en ontvangen collateral bedragen opgenomen die zijn gerelateerd aan derivatentransacties. De toedeling van deze collateral bedragen over de looptijdbuckets vindt plaats conform de looptijdindeling van de derivatencontracten.

De indeling naar looptijdbuckets is in 2015 aangescherpt. Daarbij is een afzonderlijke categorie ‘onbepaald’ geïntroduceerd voor posten waaraan geen specifieke looptijd kan worden toegekend. De vergelijkende cijfers 2014 zijn hiervoor aangepast.

Resterende contractuele looptijd activa en passiva 2015

in miljoenen euro's

< 1 maand

1 - 3 maanden

3 maanden - 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Onbepaald

Voorziening

Totaal

Activa

Beleggingen (rentedragend)

399

263

284

1.942

3.462

--

--

6.350

Derivaten

74

48

101

716

1.054

--

--

1.993

Vorderingen op klanten

1.212

141

356

2.287

45.612

--

-391

49.217

Vorderingen op banken

496

785

35

349

416

--

--

2.081

Overige activa

2.263

297

--

--

--

379

--

2.939

Activa aangehouden voor verkoop

--

--

110

--

--

--

--

110

Totaal activa

4.444

1.534

886

5.294

50.544

379

-391

62.690

Passiva

Eigen vermogen

--

--

--

--

--

3.302

--

3.302

Achtergestelde schulden

--

--

--

493

--

--

--

493

Schuldbewijzen

17

633

694

4.290

1.307

--

--

6.941

Derivaten

80

50

91

898

1.070

--

--

2.189

Spaargelden

31.421

152

628

2.094

2.565

--

--

36.860

Overige schulden aan klanten

6.362

26

963

722

2.507

--

--

10.580

Schulden aan banken

81

31

22

590

276

--

--

1.000

Overige passiva

967

--

5

9

3

304

--

1.288

Passiva aangehouden voor verkoop

--

--

37

--

--

--

--

37

Totaal passiva

38.928

892

2.440

9.096

7.728

3.606

--

62.690

Netto liquiditeitstypische gap

-34.484

642

-1.554

-3.802

42.816

-3.227

-391

--

Resterende contractuele looptijd activa en passiva 2014

in miljoenen euro's

< 1 maand

1 - 3 maanden

3 maanden - 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Onbepaald

Voorziening

Totaal

Activa

Beleggingen (rentedragend)

865

277

483

1.698

3.666

--

--

6.989

Derivaten

20

20

115

956

1.591

--

--

2.702

Vorderingen op klanten

3.418

301

263

3.240

46.122

--

-510

52.834

Vorderingen op banken

1.368

40

40

129

1.028

--

-1

2.604

Overige activa

1.575

688

66

--

--

552

--

2.881

Activa aangehouden voor verkoop

--

--

149

--

--

--

--

149

Totaal activa

7.246

1.326

1.116

6.023

52.407

552

-511

68.159

Passiva

Eigen vermogen

--

--

--

--

--

2.963

--

2.963

Achtergestelde schulden

--

--

40

--

--

--

--

40

Schuldbewijzen

20

703

3.111

4.955

2.462

1

--

11.252

Derivaten

15

22

272

1.351

1.606

--

--

3.266

Spaargelden

29.482

133

547

2.697

2.807

--

--

35.666

Overige schulden aan klanten

6.053

9

1.335

355

2.790

--

--

10.542

Schulden aan banken

298

222

585

916

38

40

--

2.099

Overige passiva

1.971

--

5

10

--

327

--

2.313

Passiva aangehouden voor verkoop

--

--

18

--

--

--

--

18

Totaal passiva

37.839

1.089

5.913

10.284

9.703

3.331

--

68.159

Netto liquiditeitstypische gap

-30.593

237

-4.797

-4.261

42.704

-2.779

-511

--

De tabellen hieronder geven een verbijzondering van de bovenstaande liquiditeitstypische gappingprofielen voor financiële verplichtingen en derivaten op de passiefzijde van de balans ultimo 2015 en ultimo 2014. Deze tabellen bevatten bovendien ook de gerelateerde toekomstige kasstromen, zoals rentebetalingen.

Vervalkalender financiële verplichtingen 2015

in miljoenen euro's

< 1 maand

1 - 3 maanden

3 maanden - 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

Achtergestelde schulden

--

--

--

493

--

493

Schuldbewijzen

19

701

799

4.443

1.636

7.597

Spaargelden

32.287

158

728

2.262

2.603

38.038

Overige schulden aan klanten

6.641

43

887

881

2.949

11.401

Schulden aan banken

517

20

3

426

30

996

Totaal

39.463

922

2.416

8.505

7.219

58.525

Vervalkalender financiële verplichtingen 2014

in miljoenen euro's

< 1 maand

1 - 3 maanden

3 maanden - 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

Achtergestelde schulden

--

--

--

62

--

62

Schuldbewijzen

28

746

2.816

5.491

2.929

12.010

Spaargelden

29.872

161

653

2.945

2.790

36.421

Overige schulden aan klanten

6.039

62

715

1.060

3.811

11.687

Schulden aan banken

1.069

--

518

480

31

2.098

Totaal

37.008

969

4.702

10.038

9.561

62.278

Vervalkalender derivaten op de passivazijde 2015

in miljoenen euro's

< 1 maand

1 - 3 maanden

3 maanden - 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

Rentederivaten

47

92

374

1.104

512

2.129

Valutacontracten

75

10

5

--

--

90

Totaal

122

102

379

1.104

512

2.219

Vervalkalender derivaten op de passivazijde 2014

in miljoenen euro's

< 1 maand

1 - 3 maanden

3 maanden - 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

Rentederivaten

52

85

404

1.627

1.021

3.189

Valutacontracten

12

10

84

3

--

109

Totaal

64

95

488

1.630

1.021

3.298

6.7.4 FinancieringstrategieEDTF 21

SNS Bank financiert zichzelf voornamelijk met particulier spaargeld. Via onze verschillende merken trekken we zowel spaargeld met een contractuele looptijd, als direct opvraagbaar spaargeld en particuliere rekeningcourantgelden aan. Verder financiert SNS Bank zichzelf met spaargeld en rekeningcourantgeld van het mkb en via de financiële markten, mede afhankelijk van de actuele marktsituatie.

We streven naar diversificatie van financieringsbronnen op financiële markten. Dit uit zich in het aantrekken van verschillende financieringsinstrumenten met een spreiding in looptijd, markt, regio en type belegger. Het is cruciaal om over een groot aantal financieringsbronnen te kunnen beschikken. Als één of meer bronnen minder of niet beschikbaar zijn, kan een andere bron worden ingezet.

SNS Bank financiert zichzelf op de financiële markten langer dan 1 jaar via senior unsecured funding, (hypotheek)securitisaties (RMBS), het wettelijk covered bond programma alsmede via achtergestelde leningen. Onder het covered bond programma kunnen we naast openbare covered bonds ook onderhandse obligaties uitgeven. Verder kunnen we lange termijn financiering verkrijgen met onze liquide activa als onderpand, bijvoorbeeld in een repotransactie. Op www.snsbanknv.nl zijn de verschillende publieke financieringsprogramma’s weergegeven waarover SNS Bank kan beschikken.

Bovenstaande figuren geven een overzicht van de uitstaande kapitaalmarktfinanciering met een oorspronkelijke looptijd langer dan één jaar ultimo 2015 en ultimo 2014. In de balans is deze financiering opgenomen onder schuldbewijzen, schulden aan banken en overige schulden aan klanten. De gepresenteerde informatie is gebaseerd op de nominale waarde van de leningen. Deze nominale waarde verschilt van de IFRS-waardering in de balans, die is gebaseerd op geamortiseerde kostprijs. In 2015 is een deel van de uitgegeven Hermes- en Holland Homes-securitisaties, covered bonds en aangetrokken kapitaalmarktfinanciering afgelost en is een achtergestelde lening aangetrokken. Onderstaande figuur geeft een overzicht van het verval van de uitstaande kapitaalmarktfinanciering.

SNS Bank financiert zich korter dan één jaar via haar Europese en Franse Commerial Paper programma’s op de geldmarkt.

6.7.5 Bezwaarde en onbezwaarde activaEDTF 19

Deze paragraaf geeft inzicht in de bezwaarde en onbezwaarde activa die kunnen worden gebruikt als onderpand voor aan te trekken financiering.

Bezwaarde en onbezwaarde activa 2015

in miljoenen euro's

Bezwaard

Onbezwaard

Totaal

Kas en kasequivalenten

--

2.259

2.259

Liquide onderpand

851

--

851

Aandelen

--

26

26

Overige beleggingswaarden

751

5.598

6.349

Vorderingen

9.731

40.715

50.446

Overige financiële activa

--

1.993

1.993

Niet-financiële activa

--

766

766

Totaal

11.333

51.357

62.690

Bezwaarde en onbezwaarde activa 2014

in miljoenen euro's

Bezwaard

Onbezwaard

Totaal

Kas en kasequivalenten

--

1.968

1.968

Liquide onderpand

1.279

--

1.279

Aandelen

--

11

11

Overige beleggingswaarden

1.141

5.848

6.989

Vorderingen

14.064

40.094

54.158

Overige financiële activa

--

2.702

2.702

Niet-financiële activa

--

1.052

1.052

Totaal

16.484

51.675

68.159

Van de activa is ultimo 2015 € 11,3 miljard bezwaard vanwege uitstaande securitisaties, covered bonds, repotransacties, Credit Support Annexes (CSA’s), FX-transacties en betalingsverkeer. De overige € 51,4 miljard is onbezwaard en kunnen we gedeeltelijk liquide maken, bijvoorbeeld door middel van securitisaties waarbij SNS Bank de uitgegeven obligaties terugkoopt. Gesecuritiseerde hypotheken waarvan SNS Bank zelf de obligaties bezit worden niet als bezwaard aangemerkt, behalve als deze obligaties zijn ingezet als onderpand voor bijvoorbeeld een repotransactie.

Totaal bezwaarde activa

Het totaal aan bezwaarde activa van de bank bedraagt € 11,3 miljard (2014 € 16,5 miljard) en bestaat voor het grootste deel uit de in onderpand gegeven hypotheken inzake de securitisatie transacties. Het totaal van de verplichtingen dat is gerelateerd aan deze activa bedraagt € 7,6 miljard (2014 € 13,2 miljard) en bestaat voor het grootste deel uit de door de securitisatie entiteiten uitgegeven obligaties.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)