Risicobeheer, kapitaal- en liquiditeits­­management

6.3 Risicoprofiel en risicobereidheid

6.3.1 Belangrijkste risicothema'sEDTF 3EDTF 7

In onze jaarlijkse strategische risicoanalyse hebben we zes risicothema’s vastgesteld die we  we verder hebben uitgewerkt en waarvoor  de verantwoordelijkheden zijn belegd binnen de organisatie.

Thema

Aard van het risico

Business model

De focus van ons bedrijfsmodel op hypotheken, sparen en betalen voor Nederlandse (retail)klanten en de groei-ambities in een omgeving met toenemende concurrentie, veroorzaken strategische risico’s.

Data management

Onvoldoende kwaliteit, besturing en toegankelijkheid van data vormen een belemmering voor een volledig en snel overzicht van en inzicht in exposures en daarmee verbonden risico's.

Beheersing organisatie

Een eigen zelfstandige risicogovernance en -organisatie voor SNS Bank vereist een robuuste risico-infrastructuur. Daarnaast zal SNS Bank, om succesvol en duurzaam te zijn, de kwaliteit en voorspelbaarheid moeten beheersen van de diensten die ze aanbiedt.

Druk van regelgeving en toezicht

De aanhoudende toestroom van regulering zorgt voor een toenemende vraag naar gedetailleerde rapportages door toezichthoudende instanties. Nieuwe ontwikkelingen in regelgeving zijn onzeker en de volle impact daarvan is daardoor nog moeilijk in te schatten.

Kapitalisatie

Ontwikkelingen in de regelgeving zijn onzeker en kunnen resulteren in nog hogere kapitaaleisen.

Cyber crime

Bedreigingen door cyber crime aanvallen op banken kunnen leiden tot onderbreking van diensten, verlies van vertrouwelijke informatie, verlies van middelen, claims en verslechtering van de reputatie en van het vertrouwen in SNS Bank.

Het eerste thema, Business model, raakt aan het strategisch risico. Dit is het risico dat strategische doelstellingen niet worden gerealiseerd omdat de bank niet in voldoende mate, of niet snel genoeg op veranderingen in de omgevingsfactoren en het ondernemingsklimaat reageert. De keuze voor het business model bepaalt in belangrijke mate het strategische risico. De focus van SNS Bank op het Nederlandse retailsegment met een beperkt aantal producten brengt concentratierisico met zich mee (‘alle eitjes in één mandje’). Onze groeiambities willen we op de Nederlandse hypotheek- en spaarmarkt realiseren, door het aangaan van meer klantrelaties via betaalrekeningen, die gekenmerkt wordt door toenemende concurrentie. Dat vereist een slimme aanpak en snel handelen op veranderingen in de markt, een wendbare organisatie als smart-follower.

Met deze focus en specialisatie, is samen met kostenbeheersing een beheerste en verantwoorde bedrijfsvoering noodzakelijk op het gebied van risicogovernance, processen en datakwaliteit. Zo kunnen we het business model volledig uitnutten en een duurzaam verdienmodel volgen. De beheerste bedrijfsvoering helpt ons ook om ons aan te passen aan groei en veranderingen.

Het gebruik van ons Manifest als leidraad bij besluitvorming is een belangrijk hulpmiddel en onderscheidend vermogen in het bankenlandschap om het risico van ons business model te verminderen.

De overige vijf risicothema’s worden behandeld in de paragraaf 6.4 (Kapitalisatie) en paragraaf 6.9 (de resterende thema’s).

6.3.2 RisicoclassificatieEDTF 2

De risicoclassificatie vormt het stramien voor de opzet van risicobeheersing en risicobereidheid. Elk risicotype is verder uitgewerkt in onderliggende subrisico’s en in kwalitatieve en interne meetbare maatstaven. De maatstaven vormen  de kaders voor onze risicobeheersing. Elk kwartaal wordt over de maatstaven gerapporteerd aan het risicocomité dat op het betreffende risico stuurt.

De risicoclassificatie en bijbehorende risicomaatstaven worden jaarlijks geëvalueerd als onderdeel van het plannings- en budgetteringsproces. We beoordelen dan of alle materiële risico’s zijn onderkend en in afdoende mate worden beheerst. Mogelijke aanpassingen in de classificatie, de risicomaatstaven en risicolimieten vloeien onder meer voort uit een wijziging in strategie, regelgeving en risicocapaciteit. In 2015 zijn er voor de financiële risico’s wijzigingen doorgevoerd zoals het opnemen van de ‘Loan-to-Deposit-ratio’, de implementatie van een scorecard bij de acceptatie van hypotheken, en  maatstaven voor bepaalde kredietportefeuilles zoals die van ASN Bank. Ook de niet-financiële risico’s zijn uitgewerkt in meetbare maatstaven.

De strategische risicoanalyse en de risicoclassificatie vormen  nu het uitgangspunt van onze jaarlijkse cyclus. Binnen de budgetteringscyclus geven de limieten van de risicomaatstaven de kaders aan waarbinnen moet worden gewerkt.

6.3.3 Risicobereidheid en maatstavenEDTF 2EDTF 3EDTF 7

Onderstaande tabel geeft de uitwerking van onze risicoclassificatie, Risk Appetite Statements en maatstaven. 

Interne stresstestingEDTF 8

Naast risicomaatstaven gebruikt SNS Bank ook stresstesting. Stresstesting wordt gebruikt als instrument om inzicht te krijgen in de gevoeligheid en onderlinge relatie van risico’s van SNS Bank. Met stresstesting bepalen we het effect dat een extreem maar plausibel scenario heeft op onze posities en doelstellingen. Stresstesting vormt een aanvulling op de bestaande (kwantitatieve) risicomodellen en –maatstaven.

De robuustheid van de kapitalisatie stellen we ook door middel van stresstesten op de proef. Periodiek vergelijken we de resultaten van stresstesten met het vereiste toezichthouderkapitaal en het economisch kapitaal. De uitkomsten van de stresstesten kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat de interne normen voor de solvabiliteit worden aangepast.

Ook de robuustheid van de liquiditeitspositie wordt vastgesteld door middel van een interne extreme stresstest. Het uitgangspunt bij onze  liquiditeitssturing is dat we in het interne extreme stress-scenario minstens gedurende een bepaalde periode overleven.

Zie voor een nadere toelichting paragraaf 6.4 en paragraaf 6.7.

6.3.4 Relatie met IFRS 7 en Pillar 3EDTF 1

In dit hoofdstuk, ‘Risicobeheer, kapitaal- en liquiditeitsmanagement’, geven wij informatie die is vereist op basis van IFRS 7 en IAS 1. Deze informatie is onderdeel van de accountantscontrole op de jaarrekening. Daarnaast is op de website www.snsbanknv.nl een separate Pillar 3-rapportage gepubliceerd met daarin aanvullende informatie opgenomen over de risico’s, risicomanagement en kapitaaltoereikendheid van de bank. Deze informatie is vereist op basis van CRD IV en CRR maar vormt geen onderdeel van de door de externe accountant gecontroleerde informatie.

6.3.5 EDTF referentiesEDTF 1

De 'Enhanced Disclosure Task Force' (EDTF) is een initiatief van de Financial Stability Board. Deze internationale taskforce bestaat uit gebruikers en opstellers van jaarverslagen van financiële instellingen. De taskforce heeft 32 aanbevelingen gedaan voor risk disclosures van banken. SNS Bank onderschrijft de aanbevelingen. In de sectie Aanvullende Informatie is een overzicht opgenomen op welke wijze de EDTF-aanbevelingen in het jaarverslag en de Pillar 3-rapportage zijn verwerkt.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)